Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство

Профил на купувача

Вътрешни правила:


В документите, които следват можете да разгледата вътрешните правила на IX ОУ "Панайот Волов", гр. Шумен за:Обществена поръчка с уникален код в АОП №9036298


В регистъра на Агенция по обществените поръчки е публикувана покана за обществена поръчка под № 9036298 с предмет на дейност:
„Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците в ІХ ОУ „Панайот Волов”, гр. Шумен по обособени позиции:
Позиция 1: „Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас от ІХ ОУ „Панайот Волов”, гр. Шумен;
 Позиция 2: „Осигуряване на топъл обяд за учениците от I-VIII клас, обучаващи се целодневно в ІХ ОУ „Панайот Волов”, гр. Шумен” -  целева група по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР"Обществена поръчка с уникален код в АОП № 9038342


В регистъра на Агенция по обществени поръчки е публикувана покана за обществена поръчка под № 9038342, с предмет на дейност:  "Доставка на дизелово гориво за отопление на ІХ ОУ "Панайот Волов", гр. Шумен.Обявление по Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" - 01.10.2019 г.


Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"