Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство

Седмично разписание за учебната 2019/2020 година - начален етап

Седмично разписание за учебната 2019/2020 година - прогимназиален етап

Стратегия за развитие на училището от 2016/2017 до 2020/2021 учебна година
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства - във формат PDF
Информация за същността на всеки един вид социална услуга - във формат PDF
Практически насоки за действие в случай на инцидент - във формат Word
Система от символи за качествените показатели за оценяване резултатите от обучението на учениците
План - прием за учебната 2019/2020 година
График за провеждане на занятия по Проект BG05М20Р001-2.011-0001 "Подкрепа за успех за периода юни - септември 2019 година
Форми на обучение за учебната 2019/2020 година
Училищни учебни планове за 2019/2020 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2019/2020 година
Годишен план за дейността на училището за учебната 2019/2020 година
Програма за превенция на ранното отпадане от училище за учебната 2019/2020 година
Мерки за повишаване качеството на образованието за 2019/2020 година

Програма за целоднивна организация

на учебния процес за учебната 2019/2020 година

Дневен режим за учебната 2019/2020 година
Спортни дейности за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на класни и контролни работи

за І учебен срок на учебната 2019/2020 година

Правилник за дейността на училището 
през учебната 2019/2020 година
Административни услуги - файл във формат WORD.
Заявление за освобождаване на ученик от учебни часове по семейни причини.
Касов отчет - І - ХІІ 2019 г.
Баланс - І - ХІІ 2019 г.

ОУ IX Панайот Волов

Директор: 054/828136, ЗАС: 054/828153
e-mail: shumen_9ou@abv.bg

Седмично разписание
I - IV клас, първи срок
Седмично разписание
V - VIII клас, първи срок

Дистанционно обучениеНа 04.03.2020 г. от 10:00 часа, в учителската стая на училището, ще се проведе работно съвещание с педагогическите специалисти.Със заповед № РД 09-550/02.03.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 4 до 6 март 2020 г. са определени за неучебни за училищата от област Шумен.