Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство

Седмично разписание за учебната 2019/2020 година - начален етап

Седмично разписание за учебната 2019/2020 година - прогимназиален етап

Стратегия за развитие на училището от 2016/2017 до 2020/2021 учебна година
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства - във формат PDF
Информация за същността на всеки един вид социална услуга - във формат PDF
Практически насоки за действие в случай на инцидент - във формат Word
Система от символи за качествените показатели за оценяване резултатите от обучението на учениците
План - прием за учебната 2019/2020 година
График за провеждане на занятия по Проект BG05М20Р001-2.011-0001 "Подкрепа за успех за периода юни - септември 2019 година
Форми на обучение за учебната 2019/2020 година
Училищни учебни планове за 2019/2020 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2019/2020 година
Годишен план за дейността на училището за учебната 2019/2020 година
Програма за превенция на ранното отпадане от училище за учебната 2019/2020 година
Мерки за повишаване качеството на образованието за 2019/2020 година

Програма за целоднивна организация

на учебния процес за учебната 2019/2020 година

Дневен режим за учебната 2019/2020 година
Спортни дейности за учебната 2019/2020 година

График за провеждане на класни и контролни работи

за І учебен срок на учебната 2019/2020 година

Правилник за дейността на училището 
през учебната 2019/2020 година
Административни услуги - файл във формат WORD.
Заявление за освобождаване на ученик от учебни часове по семейни причини.
Финансов отчет І - ІІІ 2020 година
Оборотна ведомост І - ІІІ 2020 г.
Финансов отчет за II тримесечие  2020 г.
Оборотна ведемост II тримесечие 2020 г.

ОУ IX Панайот Волов

Директор: 054/828136, ЗАС: 054/828153
e-mail: shumen_9ou@abv.bg

Седмично разписание
I - IV клас, първи срок
Седмично разписание
V - VIII клас, първи срок

Редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Училищно настоятелство при IX ОУ „Панайот Волов, град Шумен“ на 28.09.2020 г. от 17:00 часа.29 юни - Ден на безопастността на движението по пътищатаНВО - VІІ клас през учебната 2019/2020 година