Профил на купувача
Обществен съвет

Полето не е активно!

Полето не е активно!

Стратегия за развитие на училището от 2016/2017 до 2020/2021 учебна година
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства - във формат PDF
Информация за същността на всеки един вид социална услуга - във формат PDF
Практически насоки за действие в случай на инцидент - във формат Word
Спортни дейности 2017/2018 учебна година
Правилник за дейността на училището 
през 2018/2019 учебна година
Актуализации и допълнения към правилника за дейността на училището 
през 2017/2018 учебна година
Система от символи за качествените показатели за оценяване резултатите от обучението на учениците от І и ІІ клас през учебната 2017/2018 година
Дневен режим за 2018/2019 учебна година
Форми на обучение 2018/2019 учебна година
Училищни учебни планове 2018/2019 учебна година
Годишен план за дейността на училището 2018/2019 учебна година
Програма за превенция на ранното отпадане от училище 2018/2019 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2018/2019 учебна година
Мерки за повишаване качеството на образованието 2018/2019 учебна година

Програма за целоднивна организация

на учебния процес 2018/2019 учебна година

Административни услуги
План - прием за учебната 2019/2020 година
Седмично разписание през II срок на учебната 2018/2019 година
График за провеждане на занятия по Проект BG05М20Р001-2.011-0001 "Подкрепа за успех за периода юни - септември 2019 година
Отчет на разходите по бюджета - І - VІ 2019 г.
Оборотна ведомост зя периода І - VІ.2019г.

ОУ IX Панайот Волов

Директор: 054/828136, ЗАС: 054/828153
e-mail: shumen_9ou@abv.bg

Седмично разписание
I - IV клас, първи срок
Седмично разписание
V - VIII клас, първи срок

В раздел "Документи" е публикуван график за провеждане на занятия по Проект BG05М20Р001-2.011-0001 "Подкрепа за успех за периода юни - септември 2019 годинаВ раздел документи е публикуван план-приема за учебната 2019/2020 година.Предоставяне на административни услуги