Профил на купувача
Обществен съвет

Полето не е активно!

Полето не е активно!

Стратегия за развитие на училището от 2016/2017 до 2020/2021 учебна година
Прием на ученици за учебната 2017/2018 година
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства - във формат PDF
Информация за същността на всеки един вид социална услуга - във формат PDF
Практически насоки за действие в случай на инцидент - във формат Word
Дневен режим 2017/2018 учебна година
Форми на обучение 2017/2018 учебна година
Спортни дейности 2017/2018 учебна година
Правилник за дейността на училището 
през 2017/2018 учебна година
Училищни учебни планове 2017/2018 учебна година
Годишен план за дейността на училището 2017/208 учебна година
Мерки за повишаване качеството на образованието 2017/2018 учебна година
Програма за превенция на ранното отпадане от училище 2017/2018 учебна година
Седмично разписание през I срок на учебната 2017/2018 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2017/2018 учебна година

Програма за целоднивна организация

на учебния процес 2017/2018 учебна година

Провеждане на занимания по интереси

в групите на ЦДО 2017/2018 учебна година

Актуализации и допълнения към правилника за дейността на училището 
през 2017/2018 учебна година
Систева от символи за качествените показатели за оценяване резултатите от обучението на учениците от І и ІІ клас през учебната 2017/2018 година

ОУ IX Панайот Волов

Директор: 054/828136, ЗАС: 054/828153
e-mail: shumen_9ou@abv.bg

Седмично разписание
I - IV клас, първи срок
Седмично разписание
V - VIII клас, първи срок

ВАЖНО!

Уважаеми родители, предстоят родителски срещи:

1. За начален етап - 25.10.2017 г. от 18:00 часа.

2. За прогимназиален етап - 26.10.2017 г. от 18:00 часа.Уважаеми родители,
на 12.09.2017 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за всички ученици от 1 до 7 клас. Очакваме Ви!ВАЖНО!

Във връзка с разработването на Междуинституциален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции в раздел „Документи“ е публикувана следната информация:

1.       1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства във формат PDF

2.     2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга във формат PDF

3. Практически насоки за действие в случай на инцидент – във формат Word