Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 92

От 08.01.2020 год.

 

 На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1  от ЗПУО в сила от 01.08.2016 год.  и Решение № 1 от Протокол №3 на заседание на Педагогическия съвет на училището проведено на   07.01.2020 год. във връзка с член 22, ал.1,      от Наредба №11 от 01.09.2016 год. за оценяване на резултатите от обучението на учениците,   ДВ бр.74 от 20.09.2016 год. във връзка с чл.7, ал.3, т.2 от същата наредба

 

                                      У Т В Ъ Р Ж А В А М:

 

1.Решение за резултатите от изпитната сесия за определяне на срочна оценка по всички учебни предмети от задължителните учебни часове и избираемите учебни часове от учебните планове за VІ б клас и VІІ б клас за І учебен срок на учебната 2019/2020 година и график за провеждане на изпитите за определяне на срочните оценки на следните ученици:

1.1.Анхел Асенов Христов – VІ б клас

1.2.Пламен Людмилов Борисов – VІ б клас

1.3.Веско Василев Весков –   VІІ б клас

1.4.Сашо Валентинов Александров – VІІ б клас

2.График за провеждане на изпитите за определяне на срочните оценки:

2.1.Български език и литература – 30.01.2020 година

2.2.Английски език – 27.01.2020 година

2.3.Математика – 14.01.2020 година

2.4.Информационни технологии – 24.01.2020 година

2.5.История и цивилизации – 23.01.2020 година

2.6.География и икономика – 22.01.2020 година

2.7.Човекът и природата – 21.01.2020 година

2.8.Биология и здравно образование – 21.01.2020 година

2.9.Химия и опазване на околната среда – 20.01.2020 година.

2.10.Физика и астрономия – 17.01.2020 година

2.11.Музика – 16.01.2020 година

2.12.Изобразително изкуство – 15.01.2020 година

2.13.Технологии и предприемачество – 28.01.2020 година

2.14.Физическо възпитание и спорт – 13.01.2020 година

2.15.Български език и литература – ИУЧ – 31.01.2020 година

2.16.Математика – ИУЧ – 03.02.2020 година

2.17.Технологии и предприемачество – ИУЧ – 29.01.2020 година

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Даниела Трендафилова Александрова – зам.директор на училището.

С препис от настоящата ми Заповед да се запознаят членовете на Педагогическия съвет на училището, горепосочените ученици и техните родители /настойници/ за сведение и изпълнение.

 

 СТЕФАН БАЕВ

ДИРЕКТОР: