Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Девето основно училище "Панайот Волов", ул. "Шестте ястребинчета" № 1, За: Иванка Костадинова Стойчева, Република България 9706, Шумен, Тел.: 054 828153, E-mail: shumen_9ou@abv.bg, Факс: 054 828136Място/места за контакт: Канцелария на училището Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oupvolov.org.Адрес на профила на купувача: www.oupolov.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:Доставка на столова храна за ученици на целодневна организация по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес. Предлаганата храна трябва да отговаря на Раздел ІІ „Изисквания към предлаганите храни и напитки в ученическите столове от Наредба № 37 от 21 Юли 2009 г. за здравословното хранене на учениците като бъде пълноценна и разнообразна с ежедневна консумация на зеленчуци и плодове, достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни, увеличаване консумацията на пълнозърнести храни, ограничаване приема на мазнини, захар и сол.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):55524000

                 Описание: Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:Количеството обхваща ежедневната нужда на училището от приготвяне на храна за учениците на целодневна органи;ация на учебния процес при прогнозирано среднодневно количество – 130 порции за обяд. Максималната прогнозна стойност за изпълнение на услугите по т.І, която Възложителя може да заплати за 40 040 хранодни /308 дни x 130 порции/ е в размер на 40 040 лв. без ДДС /т.е. 1,00 лв. без ДДС цена за 1 храноден на 1 ученик/ и е в рамките на стойностите, определени в чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 40040 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Девето основно училище "Панайот Волов", гр. Шумен

NUTS:BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:Седмичните менюта да се изготвят с участиета на медицински специалист. Доставяната храна да е с температура от 63 градуса по Целзий. При всяка ежедневна доставка да се оставя една порция обозначена със специален стикер, която да послужи за пробен контрол.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:15/03/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Девето основно училище "Панайот Волов", гр. Шумен

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 15/03/2012