Профил на купувача
Обществен съвет
Училищно настоятелство


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Девето основно училище "Панайот Волов", ул. "Шестте ястребинчета" № 1, За: Яна Живкова Петрова; Иванка Костадинова Стойчева, Република България 9706, Шумен, Тел.: 054 828153, E-mail: shumen_9ou@abv.bg, Факс: 054 828136

Място/места за контакт: Канцелария на училището

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oupvolov.org.

Адрес на профила на купувача: www.oupvolov.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране на екскурзии с учебна цел и участие във фестивали на деца и ученици по проект BG051РО001-4.1.03-0075 "Училище за толерантност"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63511000

Описание:

Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Организиране на следните екскурзии 1. Еднодневна екскурзия с маршрут: с. Салманово – с. Коньовец – с. Мадара – гр. Плиска – гр. Велики Преслав на 09.06.2012 г. с 1 автобус за 18 деца, осигуряване на транспорт. 2. Двудневна екскурзия с маршрут: Шумен – Велико Търново – Габрово – Троян на 02 и 03.06.2012 г. с два автобуса, за 67 ученици, осигуряване на транспорт, 1 нощувка, 1 вечеря и 1 закуска на мястото на нощуване. 3. Тридневна екскурзия с маршрут: Шумен – Велико Търново – Троян – Ловеч – Плевен на 16,17 и 18.06.2012 г. с два автобуса, за 69 ученици, осигуряване на транспорт, 2 нощувки, 2 вечери и 2 закуски на мястото на нощуване. 4. Участие във фестивал в гр. Стара Загора на 24 и 25.03.2012 г. с един автобус за 24 ученици, осигуряване на транспорт, 1 нощувка, 1 вечеря и 1 закуска на мястото на нощуване. 5. Участие във фестивал в гр. Велико Търново през месец май 2012 г. с един автобус за 21 ученици, осигуряване на транспорт, 1 нощувка, 1 вечеря и 1 закуска на мястото на нощуване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24390 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Девето основно училище "Панайот Волов", гр. Шумен

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Осигуряване на нощувки за двудневната и тридневна екскурзия, и за участието във фестивали в хотел с минимална категория три звезди. 2. Осигуряване на вечеря и закуска на мястото за нощуване. 3. Срокът за валидност на офертите да не е по-малък от 90 дни от датата на подаване им; 4. Срок за изпълнение на поръчката: от 22.03.2012 до 30.06.2012 г. 5. Кандидатите са длъжни да представят следните документи: • Оферта за участие в процедурата, която съдържа следната информация: Данни за лицето, което прави предложението Ценово предложение Срок на валидност на офертата • Копие на лиценз за извършване на туроператорски услуги Документите се представят в запечатан, непрозрачен плик, надписан с данните на вносителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Девето основно училище "Панайот Волов", гр. Шумен

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2012
Техническо задание може да намерите на страница "Проекти" - "Училище за толерантност" - Техническо задание към публична покана за организиране на екскурзии по проект "Училище за толерантност".